Vedtægter

 

 1. Samarbejdsaftale

Menighedsrådene i Skanderborg Provsti beslutter hermed at etablere samarbejde, som er indgået i henhold til §42a og 43a i Menighedsrådsloven, med provstiet som ramme om samarbejdet. Samarbejdets medlemmer er alle menighedsråd i Skanderborg Provsti.

Et menighedsråd kan udtræde med et års varsel inden 1. januar året før udtrædelse.

Udtrædelsen meddeles Provstiudvalget i Skanderborg Provsti.

 

 1. Samarbejdets navn og hjemsted

Samarbejdets navn er Skole-Kirke-Samarbejdet i Skanderborg – forkortet SKS Skanderborg. Samarbejdet har hjemsted i Skanderborg Provsti.

 

 1. Formål

SKS har til formål at styrke samarbejdet mellem skole og kirke såvel lokalt som over sognegrænser i Skanderborg kommune. Samarbejdet finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelov med respekt for de enkelte sognes og skolers forskellighed og egenart.

Hensigten er at forbedre elevernes muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte øget bekendtskab med kristendommen til bidragelse af elevens personlige stillingtagen.

Målgruppen er elever fra børnehaveklasse til og med 10. klassetrin. Der kan tilbydes enkeltprojekter og undervisningsforløb til uddannelsesinstitutioner i Skanderborg kommune.

 

 1. Økonomi

SKS finansieres af provstiudvalgskassen. Skanderborg Provstiudvalg fastlægger det samlede årlige bidrag til tjenesten.

 

 1. Samarbejdets ledelse

SKS’s øverste organ er repræsentantskabet.

Samarbejdets daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

 

 1. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgøres af:
1 folkevalgt repræsentant, udpeget fra hvert pastorat.

1 præst fra hvert pastorat.

Den siddende provst for Skanderborg Provsti.

 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Til repræsentantskabsmødet kan inviteres interesserede personer og institutioner uden stemmeret.

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker med to måneders forudgående varsel. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet inkl. forslag til vedtægtsændringer, må være bestyrelsens formand i hænde senest en måned før mødet. Senest to uger før repræsentantskabsmødet udsendes: dagsorden, indkomne forslag, årsregnskab og budget for det kommende år.

 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Præsentation af planer for det kommende skoleår
 4. Evaluering af tjenesten, herunder drøftelse af idéer, visioner mv.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Årsregnskab til godkendelse forelagt af kassereren
 7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Eventuelt

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmødet skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af repræsentantskabet begærer det. Indkaldelse sker med en måneds forudgående varsel.

 

På repræsentantskabsmødet træffes beslutningerne af de fremmødte repræsentanter ved almindelig flertal. Afstemning kan foregå skriftligt, hvis dette ønskes af mindst én af de fremmødte repræsentanter eller af bestyrelsen selv.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 1. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

– fem medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. To præster og tre læge menighedsrådsmedlemmer.

Desuden tiltrædes bestyrelsen af to observatører, der repræsenterer skoleverden, og mindst 1 repræsentant for tjenestens medarbejder(e). Begge disse har udtaleret men ikke stemmeret.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg, således at der på skift vælges tre hhv. to medlemmer.

Der vælges en personlig suppleant for hver af de medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved af sin midte at vælge en formand, en næstformand samt en referent. Formanden er leder for tjenestens medarbejder(e). Provstiets sekretær fungerer som kasserer med udtaleret men uden stemmeret.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning med 14 dages varsel.

Dagsorden for mødet udsendes senest 3 dage før mødet til medlemmer, observatører og medarbejdere.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst tre af bestyrelsens medlemmer begærer det.

 

Bestyrelsens opgaver er, at:

 1. være budgetansvarlig
 2. ansætte og afskedige medarbejder(e)
 3. holde repræsentantskabet, menighedsrådene og provsten orienteret om SKS
 4. forestå tenestens virksomhed til realisering af formålene,
 5. sikre bredden i tjenestens arbejde
 6. komme med idéer og inspiration.

 

 1. Medarbejder(e)

SKS’s bestyrelse ansætter medarbejder(e) og tilstræber et højt niveau både teologisk, didaktisk og kulturelt. Ansættelsen er 4-årig med mulighed for forlængelse. I tilfælde af, at der er mere end en medarbejder sker ansættelserne forskudt, således at sidst ansatte skal have sin ansættelse forlænget efter to år og derefter efter 4 år.

Medarbejderne indgår aktivt i Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester.

SKS’s medarbejdere kan ikke besidde en plads som valgt bestyrelsesmedlem.

 

 1. Regnskab og Revision

SKS’s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet udarbejdes af kassereren, underskrives af bestyrelsen. Regnskabet skal fremgå som et biregnskab til provstiudvalgskassens regnskab.

 

Det reviderede regnskab forelægges på repræsentantskabsmødet og indsendes herefter til godkendelse hos Skanderborg Provstiudvalg.

 

 1. Uenighed

Uenighed om tjenestens virksomhed afgøres ved, at sagen indbringes til behandling på repræsentantskabsmødet. Kan der ikke opnås enighed herom forelægges sagen for biskoppen.

 

 1. Opløsning

SKS ophører, hvis der på et budgetsamråd ikke er kvalificeret flertal for at fortsætte samarbejdet, jf. § 5, stk. 7 i lov om folkekirkens økonomi. En evt. opløsning sker pr. 31. december i det kaldenderår, hvor en sådan beslutning måtte være truffet. Provstiudvalgskassen kan være forpligtet til at udrede medarbejderes eventuelle løntilgodehavende mm. i det efterfølgende kalenderår.

Ved SKS’s opløsning overføres alle aktiver til Provstiudvalgskassen.

 

 

 1. Vedtægten

Vedtægten er offentliggjort på stiftets hjemmeside og kan rekvireres gennem SKS’s egen hjemmeside, samt hos bestyrelsesformanden.

Vedtægten kan ændres på repræsentantskabsmøder, hvor mindst 2/3 af provstiets sogne er til stede, og beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægterne skal godkendes af Provstiudvalget.

 

 1. Vedtagelse og ikrafttrædelse.

Vedtægten er vedtaget på budgetsamrådet den 3.september 2019 og træder i kraft denne dato.

Ændringer godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. september 2021.

 

Tillæg til Vedtægter for skoletjenesten i Skanderborg Provsti

Menighedsrådene i Skanderborg Provsti har med beslutning ved repræsentantskabsmødet den 3. maj 2022 gjort det muligt for menighedsråd i Odder Provsti at tilslutte sig samarbejdet.

Menighedsrådene i Odder Provsti har på budgetsamrådet i Odder Provsti den 9.3.2022 besluttet at tilslutte sig samarbejdet.

Dette tillæg præciserer de ændringer af Vedtægter for skoletjenesten i Skanderborg Provsti, som er aftalt i forbindelse med optagelsen af menighedsrådene i Odder Provsti.

Med Odder Provstis menighedsråds tilslutning udvides samarbejdets medlemmer til også at omfatte menighedsråd i Odder Provsti, ligesom samarbejdets formål udvides til at omfatte skoler og kirker i både Skanderborg og Odder Kommune.

Vedtægterne ændrer navn til ”Vedtægter for skoletjenesten i Skanderborg Provsti og Odder Provsti”

Samarbejdets navn ændres til ”Skole-Kirke-samarbejdet i Skanderborg og Odder”

Odder Provstis menighedsråd indtræder i samarbejdet med Odder Provsti som ramme. Dermed betales Odder Provstis andel af samarbejdets udgifter med månedlige indbetalinger til Skanderborg Provsti fra Odders Provstiudvalgskasse. Samarbejdets regnskab opføres som biregnskab i Skanderborg Provstiudvalgskasse. Det samlede årlige bidrag til tjenesten fastsættes af provstiudvalgene i Skanderborg og Odder, og fordeles med 74 % til Skanderborg Provsti og 26 % til Odder Provsti.

Repræsentantskabet udvides til at omfatte en folkevalgt og en præst fra hvert af Odder Provstis tilsluttede pastorater og den siddende provst for Odder Provsti, svarende til de i §6 omtalte repræsentanter fra pastoraterne i Skanderborg Provsti.

Foruden de 5 medlemmer af bestyrelsen, valgt af og blandt repræsentanterne for Skanderborg Provstis menighedsråd, udvides bestyrelsen til at bestå af 2 medlemmer, en præst og et lægt medlem, valgt af og blandt repræsentanterne for Odder Provstis menighedsråd.

Ved samarbejdets opløsning overføres aktiverne til provstiudvalgskasserne i Skanderborg og Odder efter fordelingsnøglen til årlige bidrag.

Vedtægtsændringer skal godkendes på budgetsamråd i både Skanderborg og Odder Provstier.

Tillæg til vedtægt er godkendt på budgetsamråd i Skanderborg og Odder provstier 2022.